Biuro Gospodarki Majątkiem

Kontakt

bud. E, pok. 207, 208
ul. 1 Maja 47
40-287 Katowice
tel. 32 257 70 47, 
fax 32 257 70 48
e-mail: dzial.gm@ue.katowice.pl

Pracownicy BiuraGrażyna Wacha - Specjalista
Budynek E, pok. 208,ul. 1 Maja 47, 40–228 Katowice,
tel. 32 / 257-7047
fax. 32 / 257-7048
e-mail: grazyna.wacha(at)ue.katowice.pl 

 

ADMINISTRATORZY OBIEKTÓW

Adam Gawlak – Specjalista kierujący Obiektem Dydaktycznym "A" oraz "B" 
Budynek A, pok. 114, ul. Bogucicka 3, 40-226 Katowice
tel. 32 / 257-7150     tel. kom. +48 602 360 193 
e-mail: adam.gawlak@ue.katowice.pl

mgr Marcin Zięba – Kierownik Obiektu Dydaktycznego "CNTI" oraz "C" 
Budynek C, pok. 205, ul. Bogucicka 3b, 40-226 Katowice
tel. 32/ 257-7920   - 7141   tel. kom. +48 602 358 186
email: marcin.zieba@ue.katowice.pl

          Fabian Pietrzyk - Samodzielny Referent
          Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
          Ekonomicznego w Katowicach
          ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
          tel. 32/ 257-7190
          email:fabian.pietrzyk@ue.katowice.pl

          Mariola Jankowska – Specjalista 
          Recepcja Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu
          Ekonomicznego w Katowicach
          ul. Bogucicka 5, 40-226 Katowice
          tel. 32/257-7190
          email: mariola.jankowska@ue.katowice.pl

mgr inż. Anna Wyrozumska  - Kierownik Obiektu Dydaktycznego "E", "L","P","D" oraz "F"
Budynek E, pok. 208,ul. 1 Maja 47, 40–228 Katowice,
tel. 32 / 257-7234    tel. kom. +48 602 359 161
e-mail: anna.wyrozumska@ue.katowice.pl

mgr Wojciech Tatoj – Kierownik Obiektu Dydaktycznego "N"
Budynek „N”, segment B, pok. 252, ul. Ks. Bpa Stanisława Adamskiego 7, 40-069 Katowice
tel. 32 / 257-7834     tel. kom. +48 602 359 650
email: wojciech.tatoj@ue.katowice.pl

Artur Olszówka – Specjalista kierujący obiektem dydaktycznym / Administrator sieci komputerowej
budynek Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji, ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik
tel. 32 / 43 29 859   tel. kom. +48 602 355 048
email: artur.olszowka@ue.katowice.pl

mgr Józef GórskiKierownik obiektu ZPP Młoszowa

Zadania

Zasadniczym zadaniem Biura jest zarządzanie oraz administrowanie nieruchomościami Uniwersytetu, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej budynków i instalacji, gospodarka ruchomymi składnikami mienia Uniwersytetu oraz realizacja zaopatrzeni

 1. W szczególności do zadań Zespołu Administratorów Obiektów należy:

  1. w zakresie zarządzania nieruchomościami:

   • opracowywanie planów zarządzania nieruchomościami,
   • współpraca w tworzeniu programów użytkowych nowych obiektów,
   • prowadzenie ewidencji gruntów, nieruchomości i budynków, sporządzanie zestawień dla potrzeb prawno – ewidencyjnych i bieżących, współpraca w zakresie kompletowania dokumentacji posiadanych przez Uniwersytet nieruchomości,
   • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem obiektów do eksploatacji (przekazywanych po zakończeniu inwestycji lub w formie dzierżawy, użyczenia),
   • ustalanie propozycji lokalizacji jednostek organizacyjnych, organizacji studenckich itp.,
   • udostępnianie pomieszczeń i terenów podmiotom zewnętrznym oraz pozyskiwanie pomieszczeń dydaktycznych od podmiotów zewnętrznych, w tym:

    • sporządzanie i ewidencjonowanie umów najmu nieruchomości, lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń użytkowanych, jak również wynajmowanych przez Uniwersytet,
    • udostępnianie pokoi gościnnych
    • obciążanie za najem oraz prowadzenie ewidencji opłat.

   • przygotowanie danych koniecznych do ustalenia wysokości opłat podatku od nieruchomości,

  2. w zakresie administrowania obiektami oraz ich bieżącej eksploatacji:

   • opracowywanie planów działań mających na celu zapewnienie ochrony budynkom i bezpieczeństwa ich użytkownikom, w tym okresowych przeglądów technicznych, 
   • zapewnienie ochrony obiektów, w tym:

    • zapewnienie całodobowego dozoru wszystkich obiektów Uniwersytetu, organizowanie i kontrolowanie zabezpieczenia obiektów i pomieszczeń oraz pracy strażników ochrony mienia, zapewnienie odpowiedniego wyposażenia portierni i stróżówek,
    • nadzór nad funkcjonowaniem wyspecjalizowanych służb ochrony budynków i terenów,
    • monitorowanie sprawności elektronicznych systemów dozoru i alarmowania,
    • zgłaszanie i prowadzenie spraw związanych z kradzieżami mienia,
    • utrzymywanie drożności ciągów komunikacyjnych (zewnętrznych i wewnętrznych) eliminującej powstawanie zagrożeń pożarowych i bezpieczeństwa pracy,
    • wyposażanie pomieszczeń w urządzenia, sprzęt przeciwpożarowy, bieżąca kontrola stanu wyposażenia,
    • organizowanie okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów.

   • zorganizowanie służb utrzymania czystości w sposób zapewniający odpowiedni stan sanitarny budynków i terenów,
   • zapewnienie dostawy mediów, a w tym:

    • opracowywanie bilansów energetycznych (elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych) oraz dotyczących dostaw innych mediów,
    • sporządzanie specyfikacji i umów na dostawę mediów,  
    • kontrola zużycia mediów.

   • przygotowanie Uniwersytetu do pracy w warunkach szczególnych (np. zimowych, zagrożenia powodziowego itp.),
   • zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych, udział w odbiorach technicznych robót,
   • prowadzenie książek obiektów,
   • określanie potrzeb związanych z wyposażeniem pomieszczeń dydaktycznych w meble i urządzenia oraz pozostałych pomieszczeń w sprzęt gospodarczy i meble,
   • zlecanie bieżących napraw i konserwacji sprzętu biurowego i urządzeń gospodarczych, będących w dyspozycji biura i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,
   • opracowywanie danych do kalkulacji kosztów eksploatacyjnych poszczególnych obiektów (pomieszczeń),
   • prowadzenie ewidencji składników majątkowych Uniwersytetu w pomieszczeniach ogólnodostępnych i innych niebędących w posiadaniu określonych jednostek organizacyjnych (wraz z ich oznakowaniem i umieszczeniem na wywieszkach),
   • przygotowywanie pomieszczeń na konferencje, zjazdy i inne uroczystości organizowanie przez Uniwersytet,
   • prowadzenie magazynu uroczystych strojów akademickich, konserwowanie tóg i wydawanie ich na imprezy uczelniane.
   • sporządzanie sprawozdań do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie emisji i zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

 2. W szczególności do zadań Zespołu Gospodarowania Składnikami Mienia należy:

  1. prowadzenie analiz technicznego stanu wyposażenia jednostek organizacyjnych, oceny stopnia ich wykorzystania oraz ustalanie na tej podstawie potrzeb w zakresie wyposażenia w określone grupy środków,
  2. przedkładanie wniosków wynikających z analiz, propozycji rozwiązań dotyczących racjonalizacji wykorzystania składników majątkowych,
  3. sporządzanie planów potrzeb materiałowo-technicznych i inwestycyjnych, w tym także odzieży ochronnej, roboczej i sprzętu ochrony osobistej,
  4. organizowanie i prowadzenie gospodarki magazynowej, w tym:

   •  przeprowadzanie kontroli rozliczeń zużycia materiałów podlegających ścisłej ewidencji,
   • przyjmowanie i wydawanie materiałów (narzędzi) zgodnie z dowodami przychodu i rozchodu oraz prowadzenie ewidencji stanów magazynowych,
   • ustalanie wielkości zapasów magazynowych i upłynnianie zapasów nieprawidłowych,

  5. zagospodarowanie zapasów zbędnych i nadmiarowych,
  6. zlecanie utylizacji odpadów,
  7. gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi.

 3. W szczególności do zadań Zespołu Zaopatrzenia należy:

  1. realizowanie zaopatrzenia (zamówień) w środki trwałe, wyposażenie i materiały zgodnie z zatwierdzonym planem rzeczowo – finansowym.

 4. W szczególności do zadań Warsztatu Remontowo – Konserwacyjnego należy:

  1. organizowanie drobnych remontów, napraw i konserwacji mających na celu utrzymanie sprawności eksploatacyjnej obiektów zgodnie z zasadami sztuki i bhp, oraz inne zadania służbowe zlecone przez bezpośrednich przełożonych i organy Uniwersytetu.


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny