Biuro Techniczne

Zadania

 1. w zakresie planowania oraz przygotowania inwestycji modernizacyjnych i remontów:

  • identyfikowanie potrzeb i opracowywanie planów inwestycji modernizacyjnych i remontów
  • współudział w przygotowaniu założeń użytkowych i projektowych
  • przygotowanie i współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień na opracowanie dokumentacji technicznych (w tym przygotowanie projektów umów)
  • opracowanie danych wyjściowych i dokonywanie niezbędnych uzgodnień na etapie opracowania dokumentacji technicznych
  • współudział w opracowywaniu planów zarządzania nieruchomościami i programów użytkowych nowych obiektów
  • współudział w poszukiwaniu i analiza zewnętrznych źródeł dofinansowania realizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów oraz przygotowanie dokumentacji wymaganej do aplikowania o ich uzyskanie
  • przygotowanie dokumentacji wymaganej przy zawieraniu umów z instytucjami dotującymi

 2. w zakresie realizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów:

  • opracowanie dokumentacji wymaganej przy przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień na wybór wykonawcy robót budowlanych (w tym przygotowanie projektów umów)
  • wykonywanie przy współudziale inspektorów nadzoru czynności przewidzianych dla inwestora w trakcie realizacji inwestycji modernizacyjnych i remontów, w tym między innymi:

   • organizacja i uczestniczenie w naradach roboczych, odbiorach technicznych i dokonywanie stosownych uzgodnień z wykonawcami robót budowlanych
   • dokonywanie inspekcji technicznych na placu budowy
   • kontrola terminowości wykonania robót budowlanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowymi
   • kontrola merytoryczna i właściwa dekretacja przekazywanych przez wykonawców dokumentów finansowych
   • przygotowanie informacji i sporządzanie raportów oraz sprawozdań dotyczących realizacji modernizacji i remontów
   • innych czynności przewidzianych prawem budowlanym dla inspektorów nadzoru

  • współpraca z instytucjami dotującymi (wskazanymi przez instytucję dotującą)
  • organizowanie oraz rozliczanie inwestycji modernizacyjnych i remontów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zawieranymi umowami i wytycznymi
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów inwestycyjnych i przekazywanie jej do instytucji dotujących (innych wskazanych przez instytucje dotujące), w tym wniosków o płatność, raportów oraz sprawozdań

 3. w zakresie zapewnienia dostaw mediów oraz dozoru technicznego instalacji i urządzeń:

  • utrzymanie i modernizacja oraz zapewnienie, przy współudziale inspektorów nadzoru, dozoru technicznego instalacji i urządzeń związanych z dostawą mediów
  • utrzymanie, modernizacja, a także zapewnienie, przy współudziale inspektorów nadzoru, dozoru technicznego dźwigów, wind, instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, instalacji i urządzeń alarmowych, p.poż, kontroli dostępu, audio-video oraz innych instalacji i urządzeń związanych z utrzymaniem sprawności i funkcjonowaniem obiektów
  • współpraca z Działem Gospodarki Majątkiem opracowywaniu bilansów energetycznych oraz utrzymaniu sprawności technicznej instalacji służących dostarczaniu mediów

 4. w zakresie innych zadań:

  • obsługa organizacyjno-techniczna działalności Komisji Przeglądu Obiektów oraz Komisji Pożarowo-Technicznej
  • realizacja zadań powierzonych jednostce jako wyznaczonej do realizacji zamówień publicznych
  • prowadzenie rejestru umów o wykonanie robót oraz ewidencjonowanie zatrzymanych i zwalnianych kaucji gwarancyjnych; rozliczanie materiałów własnych pobranych przez wykonawców zewnętrznych
  • opracowywanie innych zleconych analiz, raportów i sprawozdań w zakresie działań modernizacyjnych i remontowych


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 08.03.2017

Data wytworzenia informacji: 24.07.2009