Dział Finansowo-Księgowy

Zadania

 • opracowanie, bieżącą aktualizację i przechowywanie zasad polityki rachunkowości oraz wszelkiej innej dokumentacji, której obowiązek posiadania i wykorzystania wynika z przepisów prawa
 • organizacja obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu
 • prowadzenie i przechowywanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz zapewnienie ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego
 • przygotowanie sprawozdań finansowych oraz dokumentacji dla potrzeb ich badania przez biegłego rewidenta
 • rozliczanie inwentaryzacji
 • sporządzanie kalkulacji kosztów i projektów cenników
 • fakturowanie, wystawianie not obciążeniowych, odsetkowych i not korygujących, naliczanie podatku od nieruchomości, opłat reprograficznych
 • organizowanie obrotu gotówkowego i prowadzenie obsługi kasowej
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych
 • inwentaryzacja aktywów finansowych

 • przyjmowanie faktur i innych dokumentów finansowych, kontrola formalno-rachunkowa dokumentów oraz rozliczanie:

  • delegacji krajowych
  • ryczałtów samochodowych
  • zaliczek
  • telefonów organizacji studenckich

 • terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych i innych, w sposób zapobiegający niewykonaniu zobowiązań których skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat
 • prowadzenie rejestru i rozliczanie podatku VAT
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych
 • sporządzanie sprawozdawczości bilansowej dla celów statystycznych i innych powstałych z zobowiązań Uniwersytetu

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.07.2009