Dział Płac

Zadania

 1. planowanie wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia, przygotowanie danych do planu rzeczowo-finansowego, prowadzenie analizy wykorzystania funduszu
 2. naliczanie wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilnoprawnych, sporządzanie miesięcznych zbiorczych zestawień dokonanych wypłat
 3. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, prowadzenie kart zasiłkowych pracowników
 4. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi pracowników i zleceniobiorców (zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń, rozliczanie składek, prowadzenie deklaracji ubezpieczeniowej)
 5. zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i uczestników studiów doktoranckich, naliczanie składek, sporządzanie zestawień składek refundowanych przez MNiSW
 6. naliczanie i odprowadzanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 7. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzenie dokumentacji dla celów podatkowych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach (PIT-y)
 8. naliczanie miesięcznego funduszu premiowego dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 9. prowadzenie rejestru zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w wytycznych do Instrukcji Udzielania Zamówień Publicznych
 10. sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych i innych powstałych z zobowiązań uczelni w omawianym zakresie
 11. obsługa elektronicznego systemu kadrowo-płacowego, programu „Płatnik”, NFZ-SKO, MULTICASH, e-PEFRON
 12. terminowa realizacja zobowiązań publicznoprawnych w wysokości wynikającej z prawidłowego obliczenia
 13. zapobieganie niewykonaniu zobowiązań, których skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.07.2009