Dział Radców Prawnych

Zadania

 1. opiniowaniu projektów umów zawieranych w imieniu Uniwersytetu, w szczególności dotyczących umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu  o znacznej wartości lub zawieranych z podmiotami zagranicznymi
 2. negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Uniwersytet, w szczególności dotyczących umów długoterminowych, nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości lub zawieranych z kontrahentem zagranicznym
 3. sprawowaniu nadzoru nad egzekucją należności Uniwersytetu i współdziałanie w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego
 4. występowaniu przed sądami i urzędami w imieniu Uniwersytetu (zastępstwo prawne i procesowe)
 5. opiniowaniu pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez upoważnione organy Uniwersytetu
 6. udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych
 7. weryfikacji wewnętrznych aktów prawnych w celu aktualizacji stanu prawnego i faktycznego uregulowań
 8. udzielaniu informacji o nowych uregulowaniach prawnych dotyczących zakresu działania Uniwersytetu oraz potrzebie wprowadzenia szczegółowych rozwiązań wewnętrznych
 9. prowadzeniu spraw związanych z gospodarką mieniem i nieruchomościami
 10. sygnalizowaniu nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych
 11. opiniowaniu, pod względem prawnym, odpowiedzi udzielanych na wystąpienia organów kontrolnych, organów sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.07.2009