Zastępca Kwestora

Zadania

 1. opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych Uniwersytetu
 2. sporządzanie korekt planów rzeczowo-finansowych
 3. kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym w sposób zapobiegający naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
 4. aktualizacja i weryfikacja dokumentacji zasad rachunkowości (metod wyceny aktywów i pasywów, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – uczelniany plan kont, przyjętych zasady klasyfikacji zdarzeń, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych, opisu systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów)
 5. nadzór nad prawidłową organizacją rachunkowości, zgodną z postanowieniami ustawy o rachunkowości oraz dokumentacją zasad rachunkowości
 6. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych
 7. nadzór nad zgodnością realizacji planów rzeczowo-finansowych z ewidencją księgową
 8. nadzór nad prawidłowym sporządzaniem kalkulacji kosztów i projektów cenników, ustalaniem należności w wysokości nie niższej iż wynika to z prawidłowych obliczeń
 9. nadzór nad prawidłowym przechowywaniem ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi zasadami ustawowymi oraz nadzór nad zapewnieniem ochrony danych zawartych w księgach rachunkowych prowadzonych przy użyciu systemu komputerowego
 10. nadzór nad windykacją, przestrzeganie zgodnego z przepisami dochodzenia należności, niedopuszczenie do niedochodzenie należności lub dochodzenia 
  w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia, niedopuszczenie do przedawnienia należności lub niezgodnego z przepisami umorzenia

Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny

Treść ostatnio aktualizowana: 14.12.2016

Data wytworzenia informacji: 23.07.2009