Badania Naukowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od ponad siedemdziesięciu lat wpisuje się w krajobraz nauki na Śląsku w Polsce i w Europie. Powstał i rozwijał się, jako uczelnia kształcąca kadry i prowadząca badania na rzecz gospodarki regionu, dzięki czemu nierozerwalnie wrósł w struktury gospodarcze i społeczne Śląska. Jednocześnie duża aktywność międzynarodowa uczelni pozwala pracownikom naukowym na współtworzenie wysokiej rangi sieci naukowych i eksperckich o znaczeniu europejskim i ponadeuropejskim.

Pracownicy uczelni aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym – realizują prace badawcze, doradzają firmom oraz instytucjom sektora publicznego – dzięki czemu kadra Uniwersytetu ma nieustanny kontakt z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami nowoczesnej gospodarki. Tą wiedzą dzieli się ze studentami oraz partnerami biznesowymi. W uczelni prowadzone są projekty badawcze i eksperckie o zasięgu krajowym i międzynarodowym w takich dziedzinach jak: ekonomia i finanse, zarządzanie i informatyka, biznes i stosunki międzynarodowe, rozwój regionalny i gospodarka przestrzenna oraz inwestycje i nieruchomości. Szczególnego znaczenia w ostatnich latach nabrała w Uniwersytecie współpraca w ramach dużych projektów konsorcjalnych, ukierunkowanych na poszukiwanie proinnowacyjnych rozwiązań dla rozwoju gospodarczego Śląska, a także innych regionów zjednoczonej Europy. Należą do nich projekty finansowane ze środków 7. Programu Ramowego UE, programów INTERREG i Leonardo da Vinci oraz Funduszy Strukturalnych.

Aktualne informacje o prowadzonych pracach badawczych można znaleźć  pod adresem: http://www.ue.katowice.pl/uczelnia/badania-i-rozwoj


Osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Kałużny